Missie en visie

Missie

De Argo locatie Goes biedt kwetsbare jongeren diploma gericht onderwijs in Zeeland, Walcheren en de Oosterschelde regio, in een kleinschalige onderwijssetting.

Onze leerlingen zijn vanwege  een specifieke hulpvraag aangewezen op een schoolklimaat dat tegemoet komt aan de individuele ondersteuningsvraag van de leerling, zowel op cognitief, didactisch als op sociaal-emotioneel gebied.

De doelstelling van de Argo locatie Goes is om onze leerlingen voldoende vaardigheden en competenties aan te leren of te helpen ontwikkelen om zich op een goede manier te kunnen redden op school, bij het werk, in de maatschappij en de verdere toekomst. Hierbij wordt samengewerkt met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en het netwerk, met als einddoel het behalen van een diploma.

Visie

De Argo locatie Goes werkt bewust aan een veilig pedagogisch en didactisch klimaat, waarbij de leerling centraal staat. Onze kracht ligt in het zoeken naar oplossingen in samenwerking met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externe instanties. De Argo biedt passende ondersteuning, daarbij is het van belang dat medewerkers hun deskundigheid en expertise blijven ontwikkelen.  
We gaan er vanuit dat leerlingen verschillen en dat de verschillen gerespecteerd en geaccepteerd worden.

We willen de leeromgeving zo optimaal mogelijk inrichten. Dit willen we bereiken door:

  • Het bieden van structuur (in ruimte, tijd, materialen en activiteiten) waarbij leerlingen in een stamgroep zitten met vaste mentoren, waarbij sprake is van co-teaching;
  • De nadruk leggen we op sociaal-emotioneel leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de doelgroep wordt in beeld gebracht en daarbij worden hoge verwachtingen van de leerlingen nagestreefd om de uitstroom naar het vervolgonderwijs zo passend mogelijk te maken;
  • Een positief schoolklimaat door oplossingsgericht samen te werken, waarbij schoolregels en -afspraken centraal staan;
  • Aandacht te vestigen op burgerschap, om evenwichtige en gezonde burgers mede op te voeden, die deel kunnen nemen aan de maatschappij;
  • Afstemming zoeken met de omgeving van de leerlingen;

Waarbij de veiligheid en welzijn van de leerling altijd voorop staat.