De Argo Goes is een onderwijs-zorgarrangement waarbij er sprake is van leerplichtige jongeren van 12 tot en met 18 jaar krijgen hier diplomagericht onderwijs in combinatie met dagbehandeling aangeboden. Deze jongeren zijn om verschillende redenen uitgevallen op (regulier) onderwijs.

De doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende- (zoals angsten en somberheidsklachten) en/of externaliserende (zoals agressie- en gedragsproblemen) problematiek, eventueel in combinatie met (gediagnosticeerde) ontwikkelingsstoornissen. Deze problematieken kunnen zowel de cognitieve, didactische als sociaal-emotionele ontwikkeling belemmeren. Het aangeboden, leerlingspecifieke, traject duurt ongeveer één schooljaar met een uitloop tot maximaal twee schooljaren. Het doel is om, na het doorlopen van het traject, uit te stromen naar een passende onderwijsplek, waarbij de voorkeur uitgaat naar regulier.

De Argo Goes is een unieke samenwerking tussen Ozeo (specialistisch onderwijs in Zeeland) en Juvent (Zeeuwse jeugdzorgspecialist).

Missie

De Argo Goes is een onderwijs-zorgarrangement en biedt onderwijs en dagbehandeling aan leerplichtige jongeren. Hierbij moet met denken aan jongeren die vanwege problemen binnen hun verschillende leefgebieden niet meer naar school gaan of niet meer terecht kunnen in het (speciaal)onderwijs. De Argo Goes maakt jongeren opnieuw schoolrijp en werkt toe naar uitstroom van jongeren richting  (semi)reguliere setting.

Visie

De Argo Goes biedt onderwijs in combinatie met zorg, afgestemd op de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van de leerlingen. De Argo Goes zorgt ervoor dat de leerlingen zich bewust worden van de ontwikkelingspunten en de belemmeringen die zij hierbij ervaren op het gebied van onderwijs en zorg. De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn bijvoorbeeld: behoefte aan structuur, eenduidige instructie, kleine klassen, individuele afstemming van het leerstofaanbod en de mogelijkheid om 1-op-1 te werken met een docent of onderwijsassistent. Hiernaast heeft iedere leerling behoefte aan begrip en aandacht voor zijn of haar eigenheid en problematiek. De zorgbehoeften van de leerlingen zijn vaak complex en spelen op verschillende leefgebieden. Door middel van individuele begeleiding worden leerlingen gestimuleerd om hun intrinsieke motivatie te vergroten, zodat er een blijvende (positieve) gedragsverandering bewerkstelligd kan worden.

Aan de hand van korte (POP) en lange (OPP) termijn doelen krijgen de leerlingen een overzichtelijk beeld van hun ontwikkeling en inzicht in waar zij nog in kunnen groeien op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Hierbij staat een positieve benaderingswijze centraal, waarbij positief gedrag wordt bekrachtigd. Tevens wordt het systeem van de leerling meegenomen in het opstellen van de doelen, zodat alle betrokken partijen op één lijn zitten.

Doelstelling

De Argo Goes is een combinatie van onderwijs en dagbehandeling. Het doel is ouders en jongeren gedrag te laten begrijpen en hen handvaten te geven om hiermee om te gaan, zodat gezinsproblematiek en individuele problematiek van de jongere verminderd en de jongere weer in staat is om naar school gaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen. In de loop van de plaatsing zal het aanbod (theoretisch) onderwijs toenemen en wordt er zo snel mogelijk toegewerkt naar een plaats in het regulier onderwijs.