Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Er is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot De Argo Goes. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen.

Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn of haar plek is op De Argo Goes, dan geeft het een toelaatbaarheidsverklaring af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies.

Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar De Argo Goes. Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op De Argo Goes Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind. U kunt de school van uw kind vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt.

  1. Voor De Argo Goes is tevens een beschikking van de gemeente nodig. Deze wordt door ouders/verzorgers zelf aangevraagd via het CJG van de gemeente. De Argo Goes werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Leerlingen worden echter alleen geplaatst indien de CvB (Commissie van Begeleiding) hen passend binnen het SOP (schoolondersteuningsplan) acht. Als de school vol is, mag de school een leerling weigeren. Het  moet voor ouders wel duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen.

Het beleid op De Argo Goes is dat de eerste aanmeldingen geplaatst worden, daarna werken we met een wachtlijst. Als de school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst.

Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.